Boppe Yn
Home » Van 3 naar meer dan 7000 bevers in Friesland

Van 3 naar meer dan 7000 bevers in Friesland

Het lijkt een utopie, maar de kans bestaat dat Friesland over enkele generaties een populatie van maar liefst 7000 bevers zal tellen. Momenteel zijn er slechts drie bevers in de provincie te vinden. Deze solitaire mannetjes zijn verspreid over Makkum, Drachten en de Tsjûkemar. Maar hoe realistisch is dit scenario en wat zijn de implicaties voor Friesland? Dit artikel duikt dieper in de prognoses, uitdagingen en mogelijkheden die de opmars van de bever met zich meebrengt.

De Huidige Situatie

Op dit moment zijn er drie bekende bevers in Friesland. Deze dieren hebben zich gevestigd in gebieden rondom Makkum, Drachten en de Tsjûkemar. Vooralsnog lijken deze bevers geen schade aan te richten. Zolang ze in natuurgebieden blijven, dragen ze juist bij aan de ecologie door het bouwen van burchten en het verzamelen van dood hout. Echter, de zorgen over mogelijke graafschade in de toekomst nemen toe, zeker gezien de ervaringen in andere delen van Nederland.

De Prognose van 7000 Bevers

Volgens een onderzoek uitgevoerd door Altenburg & Wymenga in opdracht van de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân, is het mogelijk dat de beverpopulatie in Friesland binnen 37 tot 66 jaar kan uitgroeien tot 7000 exemplaren​​. Het onderzoek baseert zich op een habitatgeschiktheidsanalyse en een populatieontwikkelingsmodel dat rekening houdt met verschillende scenario’s. De resultaten variëren van een minimale populatie van 3000 tot een maximale van 14.000 bevers.

Factoren die Bijdragen aan Populatiegroei

Friesland biedt een aantrekkelijke leefomgeving voor bevers vanwege de vele waterwegen en boomrijke gebieden. Vooral het oosten van de provincie, met zijn coulisselandschap en beekdalen, is zeer geschikt voor bevers. Minder geschikt zijn de noordwestelijke delen van Friesland, waar grote aaneengesloten leefgebieden ontbreken.

Stadia van Populatieontwikkeling

De populatieontwikkeling van bevers kent drie fasen:

  1. Kolonisatie: Individuele bevers vestigen zich in nieuwe gebieden. Deze fase verloopt langzaam omdat de dieren moeilijk partners vinden.
  2. Snelle Populatiegroei: Zodra een bepaalde dichtheid is bereikt, neemt de groeisnelheid exponentieel toe.
  3. Stabilisatie: De populatie groeit totdat de draagkracht van het landschap is bereikt en stabiliseert vervolgens.

Bij een groeisnelheid van 27%, zoals geschat voor de Gronings-Drentse populatie, zou het 37 jaar duren voordat Friesland 7000 bevers telt. Bij een lagere snelheid van 15% zou dit 66 jaar duren​​.

Uitdagingen en Risico’s

Hoewel bevers belangrijke ecologische functies vervullen, brengen ze ook uitdagingen met zich mee. Hun graaf- en bouwactiviteiten kunnen leiden tot schade aan infrastructuur zoals dijken, spoordijken en waterkeringen. ProRail en verschillende waterschappen hebben al miljoenen euro’s uitgegeven aan herstelkosten en preventieve maatregelen​​.

Graafschade aan Dijken

Een van de grootste zorgen in Friesland is de mogelijke graafschade aan dijken. Vooral in laaggelegen gebieden met kwetsbare polderdijkjes kan dit ernstige gevolgen hebben. Een bever van 20 tot 30 kilo graaft veel grotere tunnels dan bijvoorbeeld een muskusrat, wat kan leiden tot overstromingen en verzwakte waterkeringen​​.

Beheer en Beleid

Gezien de verwachte groei van de beverpopulatie is een proactief beheerplan essentieel. Wetterskip Fryslân werkt momenteel aan een beheerplan dat eind dit jaar gereed moet zijn. Dit plan zal bepalen in welke gebieden bevers welkom zijn en waar ze niet gewenst zijn vanwege de risico’s op graafschade​​.

Ecologische Voordelen

Ondanks de risico’s, bieden bevers ook tal van ecologische voordelen. Ze fungeren als “ecosysteemingenieurs” en dragen bij aan de biodiversiteit door hun bouwactiviteiten. Beverdammen creëren habitats voor verschillende soorten vissen, amfibieën en vogels. Bovendien stimuleren bevers de vegetatiesuccessie en creëren ze een gevarieerd landschap​​.

Verhoogde Biodiversiteit

Door het bouwen van dammen en burchten creëren bevers nieuwe leefgebieden die aantrekkelijk zijn voor veel andere diersoorten. Deze stuwmeertjes en natte gebieden bevorderen de biodiversiteit en dragen bij aan een gezond ecosysteem​​.

De mogelijke toename van de beverpopulatie in Friesland biedt zowel ecologische voordelen als uitdagingen. Het is essentieel dat we proactief beheer en beleid implementeren om de balans tussen natuur en infrastructuur te waarborgen. Bij DGB Group geloven we in de kracht van natuurherstel en de positieve impact die bevers kunnen hebben op biodiversiteit en waterbeheer. Met de juiste maatregelen kunnen we de voordelen van deze opmerkelijke dieren benutten terwijl we risico’s minimaliseren.

Selwyn Duijvestijn, CEO van DGB Group

Watermanagement

Bevers kunnen ook een positieve rol spelen in het waterbeheer. Hun dammen helpen bij het vasthouden van water, wat kan bijdragen aan de grondwateraanvulling en droogtebestrijding. Dit is vooral waardevol in periodes van droogte en klimaatverandering.

Toekomstperspectieven

De mogelijke toename van de beverpopulatie in Friesland vraagt om een zorgvuldige afweging van ecologische voordelen en beheersrisico’s. Het is belangrijk om nu voorbereidingen te treffen om de balans tussen natuur en infrastructuur te waarborgen. Door tijdig beleid en beheersmaatregelen te implementeren, kan Friesland profiteren van de aanwezigheid van bevers zonder grote risico’s te lopen.

Samenwerking en Onderzoek

Samenwerking tussen ecologen, beleidsmakers en infrastructuurbeheerders is cruciaal. Voortdurend onderzoek en monitoring van de beverpopulatie zullen helpen om de situatie in de gaten te houden en tijdig in te grijpen wanneer dat nodig is. Altenburg & Wymenga adviseren dan ook om nu stappen te zetten richting de realisatie van een uitgebreid beverbeheerplan​​.

Educatie en Bewustwording

Daarnaast is educatie en bewustwording bij het publiek van groot belang. Door de gemeenschap te informeren over de voordelen en uitdagingen van bevers, kan draagvlak worden gecreëerd voor de noodzakelijke maatregelen. Educatieve programma’s en voorlichtingscampagnes kunnen bijdragen aan een beter begrip van de rol van bevers in het ecosysteem.

Conclusie

De mogelijke groei van de beverpopulatie in Friesland van 3 naar 7000 exemplaren is een complex vraagstuk dat zowel kansen als uitdagingen biedt. Door proactief beleid, goed beheer en voortdurende monitoring kan Friesland de voordelen van deze opmerkelijke knaagdieren benutten terwijl de risico’s worden geminimaliseerd. Met de juiste aanpak kunnen we wellicht getuige zijn van een toekomst waarin de bever een vaste en gewaardeerde inwoner van Friesland is.

Redactie

Redactie

De redactie van Boppeyn staat centraal in de verspreiding van nieuws en informatie over Friesland. Wij bieden lezers uitgebreide, actuele berichtgeving over lokale gebeurtenissen, culturele festiviteiten, economische ontwikkelingen en milieu-initiatieven. Ons team, diep geworteld in de Friese gemeenschap, is toegewijd aan het leveren van nauwkeurige en boeiende content die de essentie van Friesland vangt. Bij Boppeyn bent u verzekerd van kwaliteitsjournalistiek die de verbinding legt tussen de Friese identiteit en de bredere maatschappelijke context.

Volg ons op Social

Wees niet verlegen, kom in contact. We houden ervan om interessante mensen te leren kennen en nieuwe vrienden te maken.